lunes, 2 de mayo de 2011

Os d'Alquezra, mala cabeza

Ya perdonaretz per l'abandonato que tiengo el blog, pero ye que no me vaga de cosa: entre el treballo e es zagals ni an puedo salir un ratet ta la montanya. E ya perdonarán es d'Alquezra per haber titulato la entrata asinas, pero recuerdo ixa frase d'el libro de mazadas d'Arnal Cavero, ilustre fillo d'ixa villa (¿en ye, de villa?, quemisió).
Pero hue somos baixatos a pasar el día t'Alquezra. Per cada vegata me fa més goyo ixe lugar, e ademés en estes días la carretera de L'Anínsa enta Alquezra ye impresionant. Tot ye verde e vida mires t'an que mires: es campos de trigo, las fuellas nuevas d'es caixicos, es ababols, las diferents flors, es paixariquetz... Pero no he puesto fer garra foto mientres iy'ibe, perque se no no i serí arribato nunca. Pero como no ibe solo, pues entadebant, e ya vendrá primaveras millors.
A la fin no he feto fotos soque en·no lugar, que el han sabito conservar muit pincho, mismo la obra nueva. I heba una pila de turistas, més que no en·n'a montanya, u a'l menos en la valle Bielsa.
Per cierto, que quan i soi arribato i heba una colla d'hombres mosquiando en un bango debaixo d'una olivera, e un d'ers, el més gran, encara charraba qualque coseta en aragonés.
Bel·la foto d'el conchunto dende la Colechiata:
¿Quál tos fa més goyo de las tres?
E el castiello, orichen d'el nombre d'Alquezra (arabe al qasr, `castiello´):
E ya la zaguera dende la plaza, con la colechiata e el castiello:
Me faría goyo de tornar-ie de nuet e fer una panoramica nocturna. Ya se veyerá. Au, dica la proxima, que quí sabe quán será.

9 comentarios:

 1. Si ese de triar beluna, la zaguera. Baxando dende Bielsa ta Alquezra tiens prous lugarez asabelo de bonicos pa fer fotos que te feran onra. Por si no conozeses ixa redolada, te'n dire dos: Santa Maria de Buil y Olsón. L'anonimo semontanés.

  ResponderEliminar
 2. en arabe se transcribe Al Qasr, estoi que

  ResponderEliminar
 3. mui intresan ye un mozet catala que leo tu blog de vuestra linda lengua y tierrra.
  un saludo

  ResponderEliminar
 4. Gracias per pasar. 2º anonimo, tiens razón, aora el cambio.
  Anonimo semontanés, ya conoixco una miqueta ixa redolada, pero no me vaga d'ir-ie a fer fotos. Tot arribará.

  ResponderEliminar
 5. O tuyo aragonés, (qué varietá dialeutal ye?) nezesía d´una restaurazión...desincuses.
  Bihá qui fer esforços per una grafía comú unificata. Leyir

  Ara perdonaretz per l'abandonato que tiengo ro blog, pero ye que non vagame de cosa: intre o treballo i es zagals ni an pued salir un ratet ta ra montania. E ara perdonarán es d'Alquezra per aber titulato l´entrata asina, pero ricuerdo ixa frás d'el livro de mazadas d'Arnal Cavero, ilustre fillo d'ixa villa (¿en ye, de villa?, quemisió).
  Pero uei semos baixatos ta pasar o día t'Alquezra. Per cada vegata me fa més goyo ixe lugar, e ademés en istes dyías a carretera de L'Anínsa enta Alquezra ye impresionán. Tota ye verda e vita mires t'an qui mires: es camps de trigo, as fuellas núas d'es caixicos, es ababols, as diferents flors, es paixariquetz... Pero non puestoie fer garra foto mientres iy'ibe, perque se non bi serí arribato nunca. Pero com non ibe sol, pos entadebán, e ya venirá primaveras millors.
  Ta ra fin non eu feito fotos soque en·no lugar, qui lo an sabito conservar muit pincho, mesmo l´obra núa. I eba una pila de turistas, més que non en·n'a montania, u a'l menis en a val de Bielsa.
  Per ciert, qui quan i soi arribato i eba una colla d'homres mosquiando n´un bango debaixo d'una olivera, e un d'ers, o més gran, encara charraba qualque coseta n´aragonés.
  Bel·la foto d'el conchún dende ra Colexiata :

  ResponderEliminar
 6. Sin acritut, antes d'escribir ixo, me corto las mans.
  ¿Vas dando leccions d'"aragonés" e no sabes reconoixer una variedat como esta?
  En fin...

  ResponderEliminar
 7. Me fan goyo todas as que fas.
  M'espanto no mas de pensar o que diria S.SM. do mio aragones.
  Salu

  ResponderEliminar
 8. Ni an i pienses, perque pensar que "ixo" que escribe ye aragonés, ye igual que pensar que el sol chira arredol de la tierra :-)
  Tú escribe o tuyo aragonés, que a o menos ye natural, no pas como atros que se gosan veyer por astí. Salut.

  ResponderEliminar